To nie wydatek, ale inwestycja

Motywacja pracowników przestaje kojarzyć się pracodawcom z koniecznym wydatkiem, a zaczyna być przemyślaną inwestycją. Aż 37% firm przyznało , że dodatki do pensji mają wpływ na zaangażowanie i efektywność zatrudnionych. Dlatego strategia motywacyjna, powinna być zaplanowana i oparta na konsekwentnych działaniach tak, aby w efekcie przynieść firmie zysk.

Czy w czasach rosnących oczekiwań zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika  samo wynagrodzenie wystarczy aby pracownik był zaangażowany i efektywny ? Wzrost rynku świadczeń pozapłacowych w ciągu ostatnich lat wskazuje, że sama pensja to już za mało. Firmy zaczynają postrzegać motywację zespołów nie  tylko jako inwestycję, a także jako narzędzie do budowania zaangażowania i efektywności zespołów. To właśnie budowanie motywacji stało się głównym powodem oferowania świadczeń pozapłacowych, wyprzedzając popularną do tej pory opiekę socjalną.

Inwestujemy coraz więcej

Firmy, dostrzegając znaczenie motywacji, co roku podnoszą budżet przeznaczany na ten cel. Potwierdzają to wyniki raportu „Drogowskaz motywacyjny 2016” przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services – średnia kwota przypadająca rocznie na jednego pracownika wyniosła 839 złotych, czyli o 6,5. więcej niż przed rokiem. To dobra wiadomość dla pracowników, którzy dostaną więcej, ale jednocześnie duże wyzwanie dla pracodawców – jak optymalnie wykorzystać środki finansowe, aby realizować cele biznesowe firmy. Tym bardziej, że większość z nich (89% badanych firm) deklaruje utrzymanie wysokich już budżetów na tym samym poziomie co przed rokiem, a 9% zapowiada kolejne wzrosty.

Nowa rola motywacji

Zmiana myślenia pracodawców przejawia się również w nowej roli jaką pełni motywacja oparta na świadczeniach pozapłacowych. W badaniu „Drogowskaz motywacyjny 2016” aż 37% badanych firm, jako powód oferowania świadczeń pozapłacowych, wskazało ich wpływ na motywację, zaangażowanie i efektywność pracy zatrudnionych. To wzrost o 8 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po raz pierwszy motywacja wyprzedziła wsparcie i pomoc socjalną, które znalazły się na drugim miejscu z wynikiem 27% (spadek o 12 p.p. w porównaniu z rokiem ubiegłym). Jak pokazują badania, świadczenia pozapłacowe są obowiązkiem wynikającym z przepisów tylko dla 5% badanych.

Trend ten, choć obserwowany od kilku lat, dopiero w tym roku znalazł swoje odbicie w wynikach tegorocznego badania – motywacja znacząco wyprzedziła opiekę socjalną. Oznacza to, że świadczenia pozapłacowe stają się ważnym elementem oferty w walce o dobrego pracownika, są wykorzystywane do kształtowania pożądanych postaw wśród zatrudnionych i budowania ich zaangażowania. Wyniki badania mają swoje źródło w zmianie myślenia pracodawców, czyli inwestycji w motywację, która ma się zwrócić. – wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Już podczas rozmów kwalifikacyjnych pojawia się pytanie kandydatów o to, jak firma zamierza motywować przyszłych pracowników. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorstw jest na to przygotowanych. Wyniki raportu „Drogowskaz motywacyjny 2016” wskazują jednoznacznie, że nastąpiła zmiana myślenia wśród pracodawców, którzy nie mówią już o koniecznych wydatkach na motywację, ale o inwestycji w rozwój i zysk firmy. Zatrudnienie to jedynie wstęp, następnie trzeba zadbać o budowanie zaangażowania i efektywności ludzi, bo o sukcesie organizacji decydują jej pracownicy.

Metryczka raportu: Badanie  „Drogowskaz Motywacyjny 2016” przeprowadził niezależny instytut badawczy Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services w styczniu 2016 roku. Pomiar przeprowadzono metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych) na próbie ogólnej firm N=700 respondentów.

 

 

Dodaj komentarz